Ubezpieczenia finansowe Powrót do pełnej oferty

Czy są Państwo zainteresowani uzyskaniem tego rodzaju ubezpieczenia? Proszę umówić się z naszym przedstawicielem

Ubezpieczenia finansowe sprowadzają się do ubezpieczeń kredytu (bankowego jak i kupieckiego) oraz wydawania gwarancji ubezpieczeniowych. Należy kojarzyć te produkty z ubezpieczeniami kredytów, gwarancjami ubezpieczeniowymi oraz ubezpieczeniami różnego rodzaju strat finansowych.
Obecnie, do ubezpieczeń finansowych najczęściej zalicza się gwarancje ubezpieczeniowe, choć gwarancje w swej istocie nie są ubezpieczeniem. Proces udzielenia Klientowi gwarancji jest trójstronną relacją pomiędzy klientem, ubezpieczycielem i zleceniodawcą klienta. Gwarancje stanowią jednostronne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do uregulowania należności wobec Zleceniodawcy Klienta (beneficjenta gwarancji), w przypadku gdy Klient odmówi, nie wykona, bądź nienależycie wykona swoje zobowiązania wynikające z zawartego przez Klienta ze Zleceniodawcą kontraktu/umowy. Gwarancje pozwalają na zastąpienie zabezpieczeń gotówkowych (tzw. zabezpieczenia wykonania umowy) zabezpieczeniem w formie gwarancji ubezpieczeniowych. Ułatwiają gospodarkę finansową przedsiębiorstwa pozwalając na zastąpienie kaucji gotówkowych zabezpieczających wykonanie umów gwarancjami ubezpieczeniowymi.

Do tych najczęściej występujących i spotykanych gwarancji ubezpieczeniowych zalicza się:

1. Gwarancje kontraktowe – występujące przede wszystkim we wszelkiego rodzaju procesach inwestycyjnych, przy zabezpieczaniu prawidłowości wykonania prac budowlanych czy szeroko pojętym zabezpieczaniu prawidłowego wykonania umów, w tym: gwarancje zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczek,
2. Gwarancje zapłaty długu celnego - powstające z mocy prawa zobowiązanie do uiszczenia należności celnych przywozowych lub należności celnych wywozowych. Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty długu celnego są naliczone w związku z obrotem z zagranicą zobowiązania celno - podatkowe zleceniodawcy wobec Izby Celnej. Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty długu celnego to zobowiązanie towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty na rzecz właściwej Izby Celnej określonej kwoty, jeśli wnioskodawca nie uiści w określonym terminie przypadających do zapłaty ceł i podatków. Gwarancja przeznaczona jest dla podmiotów gospodarczych, które prowadzą obrót towarowy z zagranicą (importerów towarów oraz podmiotów prowadzących składy celne).
Gwarancja zapłaty długu celnego zabezpiecza najczęściej czynności takie jak:
 • uzyskanie odroczenia zapłaty cła i podatków granicznych,
 • przywóz do Polski towarów na czas określony (np. do przerobu),
 • dokonanie tranzytu towarów przez polski obszar celny,
 • złożenie towarów w składzie celnym,
 • dokonanie odpraw celnych w głębi kraju, a nie na granicy
3. Gwarancje zapłaty czynszu,
4. Gwarancje zapłaty wierzytelności kontraktowych,
5. Gwarancje zapłaty za roboty budowlane,
6. Gwarancje zapłaty za wierzytelności handlowe,
7. Gwarancje likwidacji i usuwania szkód w środowisku (tzw. gwarancje środowiskowe).
Także jednym z popularniejszych rodzajów ubezpieczeń finansowych jest ubezpieczenie kredytu kupieckiego. W ramach tego ubezpieczenia ubezpieczyciel przejmuje na siebie ryzyko poniesienia strat finansowych w przypadku niewywiązania się podmiotu, który zobowiązany był do uregulowania należności za otrzymany towar lub usługę w określonym w umowie terminie. Przyczyną tego może być utrata płynności finansowej lub upadłość dłużnika. Przedsiębiorstwo korzystając z ubezpieczenia kredytu może bezpiecznie zwiększać obroty poprzez kierowanie warunkami płatności. Wydłużanie terminów płatności wiąże się ze wzrostem sprzedaży, ale również z obawą, czy należności zostaną uregulowane w ustalonym terminie. To ryzyko przejmuje na siebie ubezpieczyciel. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego czy udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej poprzedzone jest szczegółową analizą kontraktów oraz standingu finansowego podmiotów, które uczestniczą w zabezpieczanych kontraktach. Wydanie gwarancji lub ubezpieczenie kredytu kupieckiego jest tak de facto uwierzytelnieniem podmiotów, za które ubezpieczyciel odpowiada. Sprzyja wzrostowi sprzedaży i ekspansji przedsiębiorstwa. Ogranicza poziom ryzyka operacyjnego oraz finansowego podmiotów gospodarczych.
Oferujemy pomoc i rzetelną analizę ryzyka przy wszystkich występujących na rynku rodzajach ubezpieczeń finansowych.
W ramach oferowanej przez nasz zespół brokerów obsługi zapewniamy:
 • opracowanie wstępnych założeń umowy ubezpieczenia, lub analizę obecnie funkcjonującej u klienta umowy ubezpieczenia,
 • prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami odnośnie warunków merytorycznych i cenowych proponowanej ochrony,
 • organizowanie trójstronnych spotkań klient-broker-ubezpieczyciel w celu szczegółowego dopasowania polisy do oczekiwań klienta,
 • prezentacja ostatecznych ofert wraz z rekomendacją konkretnej propozycji,
 • czuwanie nad procesem przygotowania polisy i jej zgodności z ustaleniami faktycznymi,
 • szkolenie z zakresu warunków zawartej umowy ubezpieczenia oraz bieżąca pomoc w obsłudze polisy,
 • doradztwo i pomoc w zakresie problemów dotyczących likwidacji szkód.