Ubezpieczenia komunikacyjne Powrót do pełnej oferty

Czy są Państwo zainteresowani uzyskaniem tego rodzaju ubezpieczenia? Proszę umówić się z naszym przedstawicielem

Ubezpieczeniem mogą być objęte pojazdy, wraz z wyposażeniem, stanowiące własność lub użytkowane przez dany podmiot gospodarczy. Ubezpieczenia komunikacyjne dla pojazdów wchodzących w skład flot pojazdów są przez nas tak dobierane, aby zapewnić pełną ochronę ubezpieczonego mienia. Jest to zazwyczaj kompilacja kilku rodzajów ubezpieczeń. W skład programu ubezpieczeniowego mogą wchodzić następujące produkty:
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu krajowym i zagranicznym,
 • ubezpieczenie Autocasco, zakres terytorialny dobieramy w zależności do potrzeb klienta,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
 • ubezpieczenie assistance,
 • ubezpieczenie szyb - szkody szybowe likwidowane w ramach tego ubezpieczenia nie obciążają przebiegu szkodowego ubezpieczenia autocasco.
Program ubezpieczeń komunikacyjnych oferuje ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, w odniesieniu do osób trzecich, w przypadku zaistnienia szkód osobowych i rzeczowych w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu (ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych). Ponadto, w programie ubezpieczeń komunikacyjnych oferujemy ubezpieczenie Autocasco oparte zazwyczaj na bazie All risks. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia, wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu. Ubezpieczenie NW obejmuje ochroną trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i/lub pasażerów ubezpieczonego pojazdu, powstałe w związku z ruchem pojazdu. Dodatkowo, polisa ubezpieczeń komunikacyjnych obejmuje pomoc w organizacji usług assistance na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, a w szczególności usługi holowania ubezpieczonego pojazdu, transportu zastępczego do miejsca przeznaczenia, zakwaterowania oraz pomocy technicznej i medycznej. W ramach ubezpieczenia, ponadto oferowane jest pokrycie kosztów w przypadku, gdy zachodzi potrzeba zorganizowania opieki nad dziećmi lub zwierzętami, korzystania z parkingu, wymiany koła lub naprawy opony, otwarcia samochodu w razie zatrzaśnięcia w nim kluczyków, oraz dostarczenia paliwa. Oferowany przez nas program ubezpieczeniowy dostosowany jest indywidualnie do potrzeb każdej floty pojazdów, z uwzględnieniem takich elementów, jak: 1. możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów należących do floty, pojazdów własnych danego podmiotu gospodarczego, jak również floty pojazdów użytkowanych przez ten podmiot, 2. uproszczona procedura zawierania umów ubezpieczeń, 3. uproszczona procedura likwidacji szkód powstałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 4. zakres ochrony dostosowany indywidualnie do potrzeb klienta:
 • zakres terytorialny - kraje należące do UE lub tylko terytorium RP, włączenie szkód kradzieżowych na terytorium państw byłego ZSRR, kraje spoza UE
 • sumy ubezpieczenia i gwarancyjne dostosowane do potrzeb klienta,
 • udziały własne zniesione lub w określonej wysokości, brak lub zniesienie udziału własnego związanego z wiekiem kierowcy,
 • franszyza integralna 500 zł lub jej brak albo w wysokości ustalonej przez klienta np,:10 000 zł,
 • amortyzacja zniesiona lub nie,
 • wariant likwidacji – naprawa serwisowa, wariant optymalny, wariant kosztorysowy, samolikwidacja szkód do określonej kwoty,
 • wysokość szkody wyliczona bez stosowania rynkowego ubytku wartości części,
 • brak lub zniesienie potrącania rat po szkodzie,
 • brak lub zniesienie redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie.
Jako opcję uzależnioną od potrzeb klientów proponujemy następujące klauzule dodatkowe:
 • włączenie do zakresu ochrony szkód powstałych w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • włączenie do zakresu ochrony szkód spowodowanych przemieszczającym się ładunkiem – szkody pochodzące z wewnątrz pojazdu,
 • włączenie do zakresu ochrony szkód polegających na zderzeniu pojazdu ciągnącego z przyczepą lub naczepą i inne szkody związane z nagłym działaniem siły mechanicznej pochodzącej z wnętrza pojazdu bez przyczyny zewnętrznej,
 • włączenie do zakresu ochrony szkód spowodowanych przez osobę, która nie posiadała w chwili powstania szkody uprawnień do kierowania pojazdem,
 • włączenie do zakresu ochrony autocasco szkód, gdy w momencie powstania szkody pojazd nie posiadał ważnego badania technicznego lub kierujący pojazdem złamał przepisy o ruchu drogowym przekraczając dozwoloną prędkość.