Ubezpieczenia majątkowe Powrót do pełnej oferty

Czy są Państwo zainteresowani uzyskaniem tego rodzaju ubezpieczenia? Proszę umówić się z naszym przedstawicielem

W ramach ubezpieczeń majątkowych możemy ubezpieczyć:
 • pojazdy, jachty, samoloty, statki, łodzie,
 • budynki i budowle wraz z wyposażeniem,
 • maszyny i urządzenia, surowce, towary,
 • wyprodukowane przedmioty,
 • uprawy, produkty rolne, zwierzęta hodowlane,
 • dzieła sztuki, środki płatnicze, papiery wartościowe, biżuterię,
 • odpowiedzialność cywilną osób fizycznych i przedsiębiorstw - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej chronią nas w przypadku, gdy wyrządzimy komuś szkodę i jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia.
Nasi klienci zawsze mają pewność, że za naszym pośrednictwem otrzymają najlepszą z możliwych ofert ubezpieczenia wszystkich potrzebnych ryzyk, a wykwalifikowani brokerzy będą czuwać nad poprawnym funkcjonowaniem ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres współpracy. Opracowując program ubezpieczeniowy, zawsze kierujemy się konkretnymi przesłankami wynikającymi z analizy ryzyka, ze specyfiki działalności oraz indywidualnych wymagań i potrzeb klienta. Jeśli wymaga tego sytuacja lub specyfika działalności klienta, proponujemy zmiany obowiązujących zapisów programów ubezpieczeniowych, w tym: objęcie ochroną nowych ryzyk, zmianę sum ubezpieczenia, modyfikację franszyz, zmianę zakresu ubezpieczenia, zwiększenie limitu odpowiedzialności na zdarzenie itp.. Dla nas jest istotne, aby ubezpieczeniem były objęte te szkody naszych klientów, których zaistnienie może zachwiać działalnością przedsiębiorstwa (szkody katastroficzne, szkody w newralgicznych punktach prowadzonej działalności itp.). Oferowane przez nas programy ubezpieczeniowe pozwalają na odbudowanie majątku i wznowienie działalności w jak najszybszym terminie. Do naszych programów ubezpieczeniowych wprowadzamy zapisy zmieniające treść ogólnych warunków ubezpieczenia, tak, aby wyeliminować postanowienia niekorzystne dla naszych klientów lub mające niekorzystny wpływ przy likwidacji szkód. Najważniejsze zagadnienia w tym zakresie to:
 • zapewnienie ochrony dla szkód wynikłych z rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej pracowników,
 • zagwarantowanie wypłaty odszkodowania w możliwie najwyższej kwocie, bez stosowania proporcji, potrąceń amortyzacyjnych, itp.,
 • zagwarantowanie ochrony dla nowo nabywanego mienia,
 • zwrot części składki w przypadku niskiej szkodowości,
 • zagwarantowanie ochrony dla istniejącego majątku podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych,
 • zapewnienie dodatkowych środków w przypadku niedoubezpieczenia.
Dokładamy starań, aby przygotowany przez nas program ubezpieczeniowy kompleksowo chronił majątek naszych klientów, ubezpieczał wszelkie możliwe ryzyka i sytuacje oraz gwarantował bezpieczeństwo dokonywanych inwestycji. Dużą wagę przykładamy także do obsługi likwidacyjnej naszych klientów, służąc pomocą w razie niekorzystnych decyzji ubezpieczycieli.