Polityka prywatności Polskiej Grupy Brokerskiej Sp. z o.o.
dotycząca współpracy i kontaktów biznesowych

Kim jesteśmy

Naszym celem jako Spółki Polska Grupa Brokerska jest dostarczanie rozwiązań, które charakteryzują się najwyższą jakością oraz sprawdzoną efektywnością. Szeroka znajomość rynku ubezpieczeniowego pozwala przedstawić naszym Partnerom wysoce konkurencyjną ofertę usług brokerskich. Dzięki optymalizacji programów ubezpieczeniowych nasi Klienci mają pewność, że ich biznes jest dobrze chroniony, a wdrożone rozwiązania będą skuteczne. Ustawowe uregulowanie działalności brokerskiej traktujemy jako niezaprzeczalny atut naszej branży. Nałożone na nas obowiązki są zbieżne z interesem naszych Klientów.

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych osobowych wyznaczyliśmy osobę do kontaktów: Piotr Szulakowski – email: piotr.szulakowski@pgb-broker.pl, tel. 605353627.

1. Jakie dane osobowe zbieramy

Kiedy wchodzą Państwo z nami w relację, możemy zbierać i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 • Państwa imię i nazwisko, firmę z którą są Państwo powiązani oraz Państwa stanowisko,
 • Państwa informacje kontaktowe, takie jak adres firmy, numery telefonów i adresy email,
 • Państwa udział w naszych wydarzeniach takich jak szkolenia, sympozja, kongresy, seminaria itp.,
 • naszą komunikację z Państwem,
 • Państwa zainteresowania naszymi produktami lub usługami.

2. Co robimy z Państwa danymi osobowymi

Cele

Państwa dane mogą być przetwarzane w następujących celach:

  • realizacja i zarządzanie kontaktami z firmą, z którą są Państwo powiązani,
  • zarządzanie naszymi relacjami z Państwem,
  • komunikacja,
  • przesyłanie naszych newsletterów o naszych produktach, usługach lub promocjach, przesyłanie informacji handlowych:

 

Klienci indywidualni, konsumenci

Jeżeli poprosiliśmy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego lub na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – Mogą Państwo wycofać zgodę w każdym czasie za pomocą specjalnego odnośnika zawartego w każdej wiadomości lub przez skontaktowanie się z nami telefonicznie.

Klienci biznesowi

Jeżeli występują Państwo w imieniu firmy lub instytucji, którą Państwo reprezentują, są naszym klientem biznesowym, kontrahentem (dostawcą, odbiorcą) lub innym partnerem, wówczas możemy kierować do Państwa organizacji na podany adres korespondencji lub poczty elektronicznej informacje o naszych produktach i usługach bez względu na wyrażoną zgodę, na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Szanując wspólne relacje zapewniamy możliwość rezygnacji z otrzymywania tych informacji w ten sam sposób, jak w przypadku klientów indywidualnych, konsumentów. Korzystając z tego prawa firma lub instytucja, którą Państwo reprezentują zostanie wypisana z newslettera a Państwa dane zostaną usunięte. Nasza oferta produktów i usług może jednakże trafić do Państwa organizacji w związku z realizacją naszych prawnie usprawiedliwionych interesów.

 • analizy statystyczne. Używamy zautomatyzowanych narzędzi by prowadzić badania statystyczne dotyczące ogólnych trendów obejmujących nasze usługi i produkty oraz zachowania i zainteresowania naszych klientów biznesowych, kontrahentów (dostawców, odbiorców) lub innych partnerów oraz osób pracujących dla tych podmiotów. By móc prowadzić nasze badania, możemy łączyć i analizować różne rodzaje ww. danych. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów email ani innych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację,
 • wykonanie umowy lub działania podjęte przed zawarciem umowy,
 • zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi, włącznie z obowiązkiem ujawnienia danych.

Podstawy prawne

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne, aby spełniać obowiązki prawne, które są na nas nałożone: w oparciu o Państwa zgodę (klienci indywidualni, konsumenci, osoby fizyczne).

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o Państwa zgodę, mają Państwo prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie poprzez zastosowanie się do szczegółowych instrukcji co do przetwarzania, na które wyrazili Państwo zgodę lub poprzez skontaktowanie się osobą do kontaktów: Piotr Szulakowski – email:piotr.szulakowski@pgb-broker.pl, tel. 605353627.

 • na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub też interesów stron trzecich; Przetwarzając Państwa osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich, będziemy podejmować właściwe działania by zabezpieczyć Państwa przed możliwymi szkodami. Nasze uzasadnione interesy mogą obejmować, na przykład, cele marketingowe (promocję naszych produktów i usług). By dowiedzieć się więcej na temat tych interesów, prosimy o zwrócenie uwagi na wymienione wyżej cele dla których przetwarzamy dane osobowe,
 • na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia.

3. Jak zbieramy Państwa dane

Większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazali Państwo nam z własnej woli. Jednakże w niektórych przypadkach przetwarzamy dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Państwa na podstawie innych informacji, które nam Państwo przekazują oraz które pozyskujemy w toku interakcji z Państwem, jak również na podstawie danych osobowych dotyczących Państwa, które otrzymujemy od podmiotów trzecich.

4. Przekazywanie informacji

Przetwarzamy Państwa dane osobowe lokalnie na terytorium Polski. Jednakże, wiele z naszych działań biznesowych może być również realizowane (np. w celu uzyskania większej wydajności) w przyszłości poprzez przetwarzanie lub konsolidację informacji w wyspecjalizowanych lub scentralizowanych bazach danych i systemach zlokalizowanych w wybranych lokalizacjach. W szczególności dotyczy to usług podwykonawców, z których korzystamy lub będziemy w przyszłości korzystać. W rezultacie część Państwa danych może być przekazana innym podmiotom. Jednakże, każdy nasz partner, któremu powierzymy przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania lub inny instrument prawny. Dochowamy staranności aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Państwa danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami oraz wszelkimi obowiązującymi lokalnymi politykami w celu wsparcia celów biznesowych. W Polskiej Grupie Brokerskiej Sp. z o.o. posiadamy rygorystyczne standardy w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania. Tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych pracowników PGB Sp. z o.o. będzie posiadać dostęp do Państwa danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu (administratorzy IT, personel sprzedażowy i marketingowy, księgowość, kierowcy i kurierzy itp.).

Z zasady nie przekazujemy Państwa danych osobowych komukolwiek poza Polską Grupą Brokerską Sp. z o.o. Możemy jednak przekazać Państwa dane osobowe zaufanym stronom trzecim, które realizują dla nas funkcje biznesowe lub świadczą nam inne usługi (kierowcy, kurierzy, poczta itp.). Takie strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych, na podstawie umów, które spełniają wymagania obowiązującego prawa w tym zakresie. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom, gdy wynika to z przepisów prawa (np. ujawnienie by uniknąć przestępstwa lub oszustwa lub by spełnić polecenie sądu lub inny obowiązek prawny).

5. Środki bezpieczeństwa i przechowywanie danych

Polska Grupa Brokerska Sp. z o.o. zobowiązuje się właściwie chronić Państwa dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Międzynarodowy transfer danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Państwa danych.

7. Dostęp i prawo do wprowadzania zmian

W każdym czasie mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych oraz możliwość ich aktualizacji i zmiany. Mogą Państwo zrealizować również wszelkie inne prawa jakie posiadają na mocy obowiązujących przepisów prawa ochrony danych, a w szczególności prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz, w określonych sytuacjach prawo przenoszenia części Państwa danych do innych organizacji, jak również prawo do sprzeciwu względem pewnych rodzajów przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również w wypadku, gdy prosiliśmy o zgodę, na wycofanie tej zgody w każdym czasie. Wymienione prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach - np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Twoich danych. Jeśli pragną Państwo skorzystać z należnych Państwu praw, wszystko co muszą Państwo zrobić to przesłać odpowiednią prośbę do osoby do kontaktów: Piotr Szulakowski – email:piotr.szulakowski@pgb-broker.pl, tel. 605353627. Muszą Państwo pamiętać, że możemy wystąpić o dodatkowe informacje w celu ustalenia Państwa tożsamości.

Mogą Państwo również skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności. Jednakże, jeśli wciąż mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości mają Państwa prawo do złożenia zażalenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W jaki sposób dbamy o tę politykę

Poddajemy niniejszą politykę ciągłej aktualizacji i poinformujemy Państwa o zmianach poprzez opublikowanie aktualnej wersji polityki na naszej stronie firmowej, gdy tylko zmiana zostanie opublikowana.